Archive

Archive for September 16th, 2008
16 Sep

你看著來

看樣子,再益打算當民聯政府的法律事務部部長。是嘛,此處不留人,自有留人處。再益對司法的抱負絕對能得到良好發揮的,你看著來。

Categories: 呢喃 Tags: